Euro: mission impossible (by Beppe Grillo) Ευρώ: Αδύνατη Αποστολή

Αυτή η ανάρτηση είναι από το blog του Beppe Grillo, ενός πολύ δημοφιλούς Ιταλού ακτιβιστή, blogger, κωμικού, ηθοποιού και πολιτικού.

 • Η ελληνική μετάφραση είναι στη δεξιά στήλη, και είναι δική μου (από τα αγγλικά). Η μετάφραση έγινε χωριστά για κάθε πρόταση κειμένου, έτσι ώστε να μπορεί να συγκρiθεί ευκολότερα το αγγλικό με το ελληνικό κείμενο (σε πηγαίο κώδικα, με χρήση πίνακα HTML)
 • Beppe Grillo’s Blog (in English): http://www.beppegrillo.it/en/
Beppe Grillo
Beppe Grillo

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμφωνώ με τις διαπιστώσεις του άρθρου, που είναι εκπληκτικά κοντά και σε όσα ισχύουν για την Ελλάδα, αλλά… δεν συμμερίζομαι (απαραίτητα) την εμμονή (ή παραδοχή) για παραμονή στην Ε.Ε. (της Ιταλίας ή της Ελλάδας.) Δεν θεωρώ την έξοδο από την Ε.Ε. σαν κάτι με πρωτεύουσα προτεραιότητα, με απόλυτο τρόπο όπως π.χ. το… ΚΚΕ, αλλά ούτε και το αντίθετο με συγκινεί ιδιαίτερα (λες κι είναι ταμπού η έξοδος από την ΕΕ). Το πρωτεύον και θεμελιώδες είναι η άρνηση του χρέους που συνεπάγεται εθνικοποίηση τραπεζών και μεγάλων εταιρειών, καθώς και μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων. Για να πετύχουν όλα αυτά, συνεπάγονται βέβαια και σειρά άλλων μέτρων, με πρώτο την αλλαγή νομίσματος, μαζί με τη λεπτομερή διερεύνηση και τιμωρία ΟΛΩΝ των απατεώνων, καθώς και (αν χρειαστεί) την έξοδο από την Ε.Ε. αλλά θεωρώ λάθος τη δογματική εμμονή σε Εξοδο από την Ε.Ε. ή άλλα… φούμαρα προφάσεων εκ του πονηρού (για νάχουμε κάτι να… τσακωνόμαστε!)


Giuseppe Piero Grillo, better known as Beppe Grillo (born 21 July 1948), is an Italian activist, blogger, comedian, actor and politician, who also works in theatres and television. This is a recent post in his blog (his English text is on the left column; my Greek translation is on the right):


source: Euro: mission impossible (by Beppe Grillo) http://www.beppegrillo.it/en/2012/04/euro_mission_impossible.html

By now we are living in order to pay the interest on the public debt. Τώρα πια, ζούμε για να πληρώνουμε τους τόκους του δημόσιου χρέους μας.
It’s a furnace in which bit by bit we are incinerating social services, new taxes, savings, homes, and rights. Είναι ένας φούρνος, όπου σιγοψήνουμε και αποτεφρώνουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες, τους νέους φόρους, την αποταμίευση, τα σπίτια μας και τα δικαιώματά μας.
While we are fuelling this blazing bush we are getting poorer. Καθώς ρίχνουμε καύσιμα σ’αυτή την φλεγόμενη Βάτο, γινόμαστε ολοένα και πιο φτωχοί.
The poorer we get, the more the debt increases and the more the interest on the debt increases. Οσο πιο φτωχοί γινόμαστε, τόσο αυξάνει και το χρέος, όπως αυξάνουν και οι τόκοι του.
After six months of Monti’s treatment, the public debt has grown and it’s approaching 2,000 billion while employment figures have gone down and for this reason, inevitably, the tax revenue in 2012 will show a sharp drop. Εξη μήνες μετά τη «θεραπεία» από τον πρωθυπουργό Μόντι, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε πλησιάζει τα 2 τρισεκατομμύρια, αλλά και η ανεργία αυξήθηκε. Γι’ αυτό, αναπόφευκτα, τα φορολογικά έσοδα του 2012 θα σημειώσουν απότομη πτώση.
In 2013 we’ll have to pay more than 100 billion euro in interest on the debt, that’s about a quarter of the 420 billion paid in taxes each year. Το 2013 πρέπει να πληρώσουμε περισσότερα από 100 δις ευρώ σε τόκους πάνω στο χρέος. Αυτό είναι περίπου το ένα τέταρτο των 420 δις των φόρων που πληρώνουμε κάθε χρόνο.
We are going into a spin like an aircraft that’s plummeting in order to pay the interest accumulated by the PDL and the PDminusL during a calamitous twenty year period. Μπαίνουμε σε στρόβιλο κάθετης πτώσης αεροπλάνου, ώστε να πληρώσουμε τους τόκους που συσσωρεύτηκαν από το Ιταλικό Δημοκρατικό Κόμμα (είτε μαζί είτε χωρίς τους Φιλελεύθερους) στο διάστημα μιας ολέθριας εικοσαετίας.

To whom are we paying the interest? Only 14.3% of the public debt is held by Italian families. Whereas 85.7% is held by banks, funds and insurance companies and other investors. 46.2% is abroad, mostly in French, German and English banks (*).

ΠΟΥ πληρώνουμε αυτούς τους τόκους? Μόνο 14.3% του δημόσιου χρέους ανήκει σε Ιταλικές οικογένειες, ενώ το 85.7% ανήκει σε τράπεζες, funds, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους επενδυτές. To 46.2% είναι εξωτερικό χρέος, κυρίως σε γαλλικές, γερμανικές και αγγλικές τράπεζες (σύμφωνα με στοιχεία της Bankitalia).

Banks are the new masters, not at all willing to give up their pound of flesh. For example, to reduce the interest payments or to stretch the time frame for paying back the capital.

Οι τράπεζες είναι οι νέοι αφέντες, καθόλου πρόθυμες να στερηθούν το κρέας που τρώνε (π.χ. να μειώσουν τα επιτόκια ή να επιμηκύνουν το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής).

Italy does not have monetary sovereignty. It’s not possible to devalue the lira and to thus have a realignment of the prices of bonds in our economy that is worth a lot less than it was when the bonds were issued.

Η Ιταλία δεν έχει νομισματική ανεξαρτησία. Δεν είναι εφικτό να υποτιμηθεί η λιρέττα, έτσι ώστε να διορθωθούν οι τιμές των μετοχών και ομολόγων στην Ιταλική οικονομία, των οποίων η τωρινή αξία είναι πολύ μικρότερη από εκείνη της έκδοσής τους.

Devaluing the lira is equivalent to devaluing the bonds. Now that is no longer true. We have a noose round our neck that we cannot remove and that is getting ever tighter unless we restructure the value of the shares that are worth 20/30% less than their initial value.

Η υποτίμηση της λιρέτας είναι ισοδύναμη με την υποτίμηση των ομολόγων. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Εχουμε θηλειά στο λαιμό που δεν φεύγει και γίνεται ολοένα πιο σφιχτή, αν δεν αναδιαρθρώσουμε τις τιμές των μετοχών που τώρα αξίζουν 20/30% λιγότερο από την αρχική τους τιμή.

Without the loan of a thousand billion from the ECB to the banks at an interest rate of 1%, used to buy new shares at 5%, Italy would be in pre default.

Χωρίς το δάνειο ενός τρισεκατομμυρίου από την ΕΚΤ στις τράπεζες, με επιτόκιο 1%, που χρησιμοποιήθηκε για αγορά νέων μετοχών σε επιτόκιο 5%, η Ιταλία θα ήταν στα πρόθυρα χρεωκοπίας.

There’s no use in putting off the problem. To decrease the interest payments on the debt in the medium term and at the same time issuing new State bonds with low or medium return is «mission impossible».

Δεν έχει νόημα να αναβάλλουμε το πρόβλημα. Το να αυξηθούν οι πληρωμές τόκων πάνω στο χρέος, μεσοπρόθεσμα, μαζί με ταυτόχρονη έκδοση νέων κρατικών ομολόγων χαμηλής και μέσης απόδοσης… αποτελεί ανέφικτο στόχο! (=αδύνατη αποστολή/»Mission Impossible»).

The blackmail is always the usual one. If we don’t keep going with this route, we exit from the euro. But we have already left the euro. The euro no longer reflects the value of our economy, only 60% at the most.

Ο εκβιασμός είναι πάντα ίδιος, ο συνηθισμένος: Αν δεν πορευτούμε σ’ αυτό το δρόμο, θα φύγουμε από το Ευρώ. Αλλά… έχουμε ΗΔΗ φύγει από το ευρώ. Το ευρώ, τωρα πια δεν έχει αντίκρυσμα στην αξία της οικονομίας μας, παρά μόνο κατά το 60%, το πολύ.

To exit from the euro must not be a taboo. Great Britain and Denmark are part of the EU and they have kept their currency. It can be done. We need to start discussing it. I’s never too late to turn back from the smooth path leading to hell.

Μία έξοδος από το ευρώ δεν πρέπει να είναι ταμπού. Η Μεγάλη Βρετανία και η Δανία είναι μέλη της ΕΕ, αλλά έχουν κρατήσει τα δικά τους νομίσματα. Αυτό είναι εφικτό. Πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε. Δεν είναι ποτέ αργά για αντιστροφή της πορείας που οδηγεί στην κόλαση.


source: Euro: mission impossible (by Beppe Grillo) http://www.beppegrillo.it/en/2012/04/euro_mission_impossible.html

[…]

Δείτε επίσης:

8 comments

 1. Σχόλιό μου στο μπλογκ του Γκρίλλο (περιμένει έγκριση) κάτω από αυτό εδώ το σχόλιο
  http://www.beppegrillo.it/en/2012/04/euro_mission_impossible.html#comment-22920

  _______________

  I agree wholeheartedly, Beppe Grillo.
  In only a few words, you expressed the most important truths about the Euro, about Italy’s debt and (by implication) _also_ about Greece. Why don’t you come to Greece and speak to us, too?

  However, I disagree strongly with Stefan Schuetzinger’s comment.
  In his last paragraph he wrote:

  The repayment/refinancing of almost 2 trillion debt requires a lot of time, hard work and patience. And different to Greece, Italy is a rich country with well-educated people and companies, which are still very competitive on the global market. Take them by their pride !

  Answer:

  (1) So, Italians are manipulated into a… superiority complex, to be «taken by their pride» (as opposed to the Greek PEOPLE who do NOT _deserve_ to «feel proud»?)
  THIS type of thinking is sheer RACISM (or…. latent nazism)

  Resistance against it will grow, till YOUR entire Euro-Bankster’s Cartel is CRUSHED.

  (2) Also, am I to infer logically, from this kind German(?) gentleman’s words, that… Greece is a poor country with _badly-educated_ people?

  Well, Mein Herr, not everyone who is poor is ALSO badly educated. (THIS is social racism)
  Besides, we are now AT LEAST more educated in… economics than… YOU (hahaha).

  So, forget the Italian debt! Italy will NEVER be able to repay, while the European Banksters’ Cartel (ruling Europe) will never be able to refinance such a HUGE debt.

  The Greek people are unfortunately used as a scapegoat; a «bad example», to be humiliated and enslaved, in order to «teach» Italians and other «naughty» Europeans obedience to banksters (and to bankster-lackeys). But we are not responsible for the debt created by a minority of corrupt politicians and «businessmen».

  EU-Racism against Greeks is still widespread. But compared to the Italians, we are not very different. Italy has a larger population, more resources, more organised industry, etc. but it also has a much larger, HUGE debt, a similar corruption in politicians and the same (or worse) silliness in TV.

  […]

  • Θενκς Μαρία, ΚΑΙ εγώ αναμένω…

   Πάντως ο Μπέππε είναι πολύ… busy, έτρεχε σε πλατείες και διαδηλώσεις αυτές τις μέρες κι εγκρίνει αραιά τα σχόλια.

   Το πιο παράξενο όμως είναι το πόσο ΛΙΓΑ είναι, όσα σχόλια ενέκρινε.
   Βέβαια ενέκρινε και το δικό μου
   http://www.beppegrillo.it/en/2012/04/euro_mission_impossible.html#comment-22922
   Αλλά… ΜΟΝΟ ΔΥΟ τα σχόλια?
   (μήπως φταίει το γεγονός ότι λίγοι Ιταλοί… μιλάνε αγγλικά?) 🙂

 2. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρόλογό σου. Δεν μπορεί να είναι ταμπού και όροι αποκλεισμού αυτά τα τόσο σοβαρά και ρευστά θέματα.

  Σήμερα παραιτείται η κυβέρνηση της Ολλανδίας. Στη Γαλλία πιθανότατα θα βγεί ο Ολάντ. Στην Ισπανία οι μεγαλύτερες απεργίες και διαδηλώσεις ever. Τα πράγματα αλλάζουν κάθε μέρα…

  • Χαίρομαι που συμφωνούμε! Αλλά… εγώ διαφώνησα με… τον εαυτό μου σήμερα!
   (χεχε)
   Τάσσομαι προσωπικά (δεν ξέρω για άλλους συν-ιστολόγους ακόμη, πλην του Αιρετικού που συμφώνησε)…
   …υπέρ του Γιώργου Ρούση. Επίκειται υπερ-επείγουσα ανάρτηση, διότι…
   στο «παρά πέντε» των εκλογών, αυτός ο εξαιρετικός και ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ έντιμος άνθρωπος μπήκε υποψήφιος επικρατείας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

   Μάζευα ήδη συνδέσμους για το Γιώργο Ρούση εδώ
   http://delicious.com/stacks/view/RMKiMm

 3. Δεύτερο κόμμα Στην Ιταλία ο _μπλόγκερ_ Beppe Grillo με ανοδικές τάσεις.

  Καταποντισμός Μπερλουσκόνι, στασιμότητα ΔΚ, και πάνω απ΄ όλα…

  ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ της Ιταλικής… ΜΠΛΟΓΚΟΣΦΑΙΡΑΣ (!)
  αφού ο Beppe Grillo είναι πρωτίστως ΜΠΛΟΓΚΕΡ (και _μετά_ όλα τα άλλα)
  http://www.statoquotidiano.it/19/10/2012/swg-movimento-5-stelle-sfonda-soglia-20/106214/
  (link από Μιχάλη Παναγιωτάκη στο φ/β)

  Google-translation στα Ελληνικά:
  http://translate.google.com/translate?sl=it&tl=el&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.statoquotidiano.it%2F19%2F10%2F2012%2Fswg-movimento-5-stelle-sfonda-soglia-20%2F106214%2F

  Google-translation στα Αγγλικά: (καλύτερης ποιότητας)
  http://translate.google.com/translate?sl=it&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.statoquotidiano.it%2F19%2F10%2F2012%2Fswg-movimento-5-stelle-sfonda-soglia-20%2F106214%2F

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s